💻 Java Development Class 💻

💻 Java Development Class 💻 🎀 ေလ့လာသြားရမည့္ Subjects မ်ား 🎀 ------------------------------ 🏷 Basic Concepts 🏷 Essential Java Classes 🏷 Basic UI Project 🏷 Collections Framework 🏷 Thread (Multi-Threading) 🏷 Date-Time APIs 🏷 Java 8 Features 🏷 Design Pattern 🏷 Store Management Software Project 🏷 Deployment & Special Knowledges 🏷 Servlet & Server Page 🏷 Spring Framework 🏷 Hibernate 🏷 JavaMail 🏷 Ecommerce Project

📣 Java Basic Programming Java Basic Concept သင္ခန္းစာတြင္ Java ဘာသာရပ္အား စတင္ေလ့လာသူတို႔ သိရွိထားရမည့္ Java Basic Program တစ္ခုအားတည္ေဆာက္ပံု ၊ Operating System မွ Java Program အား အဆင့္ဆင့္ Compile လုပ္၍ Computer မွ နားလည္အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ Machine Code မ်ားပါ၀င္ေသာ Object ဖိုင္မ်ား ေျပာင္းပံု၊ JVM (Java Virtual Machine) မွ Random Access Memory တြင္ ေနရာယူ၍ Real Time Compilation System အားျဖစ္ေပၚေစပံုတို႔အား အဆင့္ျမင့္ျမင့္နားလည္ေစရန္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ Syntax ကြဲေသာ္လည္း Concepts တူသည့္အသံုးအမ်ားဆံုး Programming ဘာသာရပ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ C++, Python, Objective C, PHP OOP style တို႔ႏွင့္ Java ဘာသာရပ္ယွဥ္၍ရွင္းျပျခင္း၊ထိုရွင္းျပမႈတြင္ Java Programmingအား နားလည္သြားပါကအျခား Programming ဘာသာရပ္ တို႔အားရက္ပိုင္းေလ့လာရံုႏွင့္နားလည္ကၽြမ္းက်င္သြားႏိုင္ေအာင္လက္ေတြ႔ေရးျပရွင္းျပျခင္း၊ Programmer တိုင္းသိထားရမည့္ data type, variables, operators, class, methods, Stri ng, Array, Control Statements တို႔ကို Java Basic Concepts အေနႏွင့္ေလ့လာသြားရမွာျဖစ္ပါသည္။ | 📣 Intermediate Concept Intermediate သင္ခန္းစာအတြက္ Class, Method, Objects, String, Characters, Regular Expressions ႏွင့္ Java Patterns မ်ားအား နက္နက္နဲနဲ နားလည္သြားေအာင္ အေသးစိတ္ေလ့လာသြားရမွာျဖစ္ပါသည္၊ ဖိုင္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း ၊ တည္းျဖတ္ျခင္း ၊ ေဒတာ သိမ္းဆည္းျခင္း ၊ ထုတ္ယူျခင္းတို႔အတြက္ File handling, ကိုယ္ပိုင္ Object အသံုးျပဳ၍ လံုျခံဳေရးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ Stream & Object Serialization တို႔ကိုလည္း နားလည္ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ေလ့လာသြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ | 📣 Java Advanced Programming Advanced သင္ခန္းစာမ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္ Programming Technologies မ်ားျဖစ္သည့္ Server & Socket, Generic Collection Framework, Multi Threading, Exception Handling & Garbbage Collector, Recursion, Searching, Sorting and Big O algorithms, Custom Generic Data Structures, တို႔အား Object Oriented Concepts မ်ား ျဖစ္ေသာ Inheritance, Polymorphism, Interface, abstract တို႔ႏွင့္တြဲ၍ ေလ့လာသြားရမည္ျဖစ္ပါသည္၊ Java SE 8 သင္ခန္းစာအျဖစ္ Lambdas and Streams သင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း လက္ေတြ႔ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္သည္အထိ ေလ့လာသြားရမည္ျဖစ္ပါတယ္၊ Database Programming အတြက္ JDBC အား xampp, wampp, Tomcat server တို႔ႏွင့္တြဲဖက္ေလ့လာရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ | 📣 Servlet ကေတာ့ Server side မွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ Java Technology ျဖစ္ၿပီးေတာ့ Dynamic Web Page ေတြကိုဖန္တီးဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳပါတယ္၊ Java Language အသံုးျပဳၿပီး တည္ေဆာက္ထားတဲ့ Technology ျဖစ္တဲ့အတြက္ Server Type ေရြးခ်ယ္ရာမွာ Platform Independent ျဖစ္တယ္၊ Servlet API မွာ Servlet, GenericServlet, HttpServlet, ServletRequest, servletResponse တို႔လို Interfaces ေတြနဲ႔ Classes ေတြ အမ်ား ႀကီးရွိပါတယ္။ | 📣 JSP Page ဆိုတာကေတာ့ tags နဲ႔ JSP tags မ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္တဲ့ Web စာမ်က္ႏွာေတြကိုဆိုလိုပါတယ္၊ Servlet သီးသန္႔ေရးၿပီးတည္ေဆာက္ထားတဲ့ စာမ်က္ႏွာေတြထက္စာရင္ ဒီဇိုင္းအလွဆင္မႈေကာ ေရရွည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈေတြမွာပါ JSP page ေတြအသံုးျပဳျခင္းက အမ်ားႀကီး အေရးသာပါတယ္၊ JSP page ေတြမွာ Expression Languages ကိုလည္း Features ေတြအျဖစ္ေတြ႔ႏိုင္သလို ကိုယ္ပိုင္ Custom Tags ေတြကို လည္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါတယ္၊ JSP နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ ေလ့လာသြားရမွာပါ။ | 📣 Database နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ ပိုမိုလြယ္ကူေစၿပီး Functionalities ေတြျပည့္စံုတယ္ ORM (Object Relational Mapping) ကိုအသံုးျပဳၿပီး အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ Hibernate framework ကိုအသံုးျပဳနည္း အဆင့္ဆင့္ သင္ၾကားေပးပါတယ္၊ Hibernate Framework ကိုအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ရႈပ္ေထြးတဲ့ Relational Database မ်ားကိုကိုင္တြယ္အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ Table join လုပ္ျခင္း Foreign Key သတ္မွတ္၍ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ Dtabase Procedure သတ္မွတ္ျခင္း trigger မ်ားဖန္တီး သတ္မွတ္ျခင္းတို႔လို လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပိုမိုလြယ္ကူသြားေစမွာျဖစ္ပါတယ္္။ | 📣 Servlet အသံုးျပဳျပီး Functionalities ေတြျပည့္စံုတဲ့ ဝက္ဆိုဒ္ေတြကို ဖန္တီးရာမွာ ေရးရတဲ့ ကုဒ္ေတြမ်ားျခင္း Model View Controller Architecture ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း Routing System, Server Rendering, Page Controller မ်ား သတ္မွတ္ျခင္းမွာရႈပ္ေထြးလက္ဝင္လွတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ Spring ကေတာ့ Servlet ကိုပိုမိုလြယ္ကူသြားေစတဲ့ JavaEE Application ေတြကို ဖန္တီးရာမွာ အလြန္႔ကို လုပ္ငန္းတြင္ေစပါတယ္။ Beginner ေတြအေနနဲ႔ အသံုးမ်ားသလို Experts ေတြလဲ မသံုးမျဖစ္သံုးၾကရပါတယ္၊ Spring က Lightweight Framework ျဖစ္ၿပီး သူ႔ထဲမွာကို Struts , Hibernate, Tapestry, EJB, JSF တို႔လို Framework ေတြကို support ေပးထားတဲ့အတြက္ Framework ေတြရဲ႕မိခင္ႀကီးကို ျဖစ္ေနလို႔ ျပည္႔ျပည္႔စုံစုံရွိလွပါတယ္၊ Spring Framework ကို IOC, AOP, DAO, Context, ORM, WEB MVC တို႔လို modules ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့အတြက္ လက္ေတြ႔ သင္ခန္းစာေတြမွာ ထို Modules ေတြအားလံုးကို ေလ့လာသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ | 📣 ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ Single Email ျဖစ္ေစ Bulk Email Marketing ျဖစ္ေစ ပို႔လႊတ္ဖို႔လိုပါတယ္၊ ဒီလိုအခါမ်ိဳးမွာ Procotol-independent framework ျဖစ္တဲ့ JavaMail API ကို အသံုးျပဳၿပီး၊ Mail ပို႔ ျခင္း၊ လက္ခံရယူျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။ JavaMail API ကိုေလ့လာရာမွာ core packages ေတြျဖစ္တဲ့ java.mail နဲ႔ javax.mail.activation packages ေတြကိုပါ အေသးစိတ္နားလည္သြား ေအာင္ေလ့လာရမွာပါ။ | 📣 Java ဘာသာရပ္ကိုအသံုးျပဳ၍ လံုျခံဳေရး အာမခံခ်က္အျပည့္ရွိသည့္ Website မ်ား Dynamic Website မ်ားတည္ေဆာက္ ႏိုင္ရန္ အတြက္ JSP, Servlet, JavaScript, WebServices တို႔ကို သင္ၾကားေပးျခင္း၊ Java Framework မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Spring, Struts, Hibernate, တို႔ကို စာေတြ႕လက္ေတြ႔သင္ၾကားေပးျခင္း၊ လက္ေတြ႔ Project အေနႏွင့္ Banking Website တည္ေဆာက္ျခင္း၊ Content Management System အသံုးျပဳ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ အား တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ပါ၀င္သြားပါမည္။ Long Running တြင္အျခားဘာသာရပ္မ်ား မယွဥ္ႏိုင္ေအာင္ Stable ျဖစ္ျခင္း Smooth ျဖစ္ျခင္း တို႔အတြက္ နားမည္ႀကီးသည့္ Java Web Development အႏွစ္သာရကို ေသခ်ာ နားလည္သြားေစရန္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ | 📣 ေၾကျငာထားတဲ့ အတိုုင္း သင္ခန္းစာ စံုုလင္ျပည့္စံုုစြာသင္ၾကားသြားေပးမွာပါ ေသခ်ာ သာလိုုက္ႀကိဳးစား ဖိုု႔လုုိပါတယ္၊ သင္တန္း ၿပီးသြားရင္ ကိုုယ္ပိုုင္း project ကိုု ျဖစ္ေစ customer စီကေန လက္ခံေရးဆြဲတဲ့ project ကိုုျဖစ္ေစ အစီအစဥ္တက် ေကာင္းေကာင္းေရးတက္ တည္ေဆာက္တက္သြားမွာပါ၊

🎗️ Java ဘာသာရပ္အတြက္ ********************** 🤵 သင္ၾကားမည့္သူ => Waiferkolar 🕐 သင္တန္းခ်ိန္ => Sat-Sun => 1PM => 4PM 🗓 သင္တန္းကာလ => 2 လ (တစ္ရက္ ၃ နာရီ) 💵 သင္တန္းေၾကး => 4 သိန္း 👉 သင္တန္းအားလံုုးအတြက္ စမည့္ရက္ => July 3 👉 သင္တန္း စတင္လက္ခံမည့္ရက္ => August 3 🏫 သင္တန္း တည္ေနရာ => လွည္းတန္း စံရိပ္ျငိမ္ မွတ္တိုုင္ ၊ Fashion For You အဝတ္ဆိုုင္ အေပၚထပ္၊ ☎ ဆက္သြယ္ႏိုုင္သည့္ ဖုုန္းနံပါတ္မ်ား => 09-400-4000-85, 09-400-4000-86,