သင္ခန္းစာမ်ား

ႏွစ္သက္ရာ Subject တစ္ခုျခင္းစီအား ႏွိပ္၍ ၄င္းအတြင္း ရွိ Packages မ်ား အား အေသးစိတ္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ပါသည္၊ ေလ့လာနည္းအား နားမလည္ပါက ေလ့လာနည္း စာမ်က္ႏွာရွိ အဆင့္ဆင့္ ေလ့လာပံုရွင္းျပထားေသာ ဗြီဒီယို တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ ႏိုင္ပါသည္၊

Web Design

HTML, HTML5, CSS, CSS3, JavaScript, JQuery, BootStrap, LESS တို႔အား အဆင့္ဆင့္သင္ၾကားေပးထားပါ၊ လက္ေတြ႔ Projects မ်ားပါ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ျပထားပါတယ္၊

Web Development

PHP, Ajax, JSON, MYSQL, CMS, MVC, Ecommerce system တို႔အား အဆင့္ဆင့္သင္ၾကားေပးထားပါ၊ လက္ေတြ႔ Projects မ်ားပါ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ျပထားပါတယ္၊

Game Development

Game Development ဘာသာရပ္ကိုစိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ Window, Mac, Linux, iOS, Android အားလံုးမွာ ကစားလို႔ရတဲ့ Games မ်ား ဖန္တီးပံုကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးထားပါတယ္၊

Android Development

Android Programming အား အေသးစိတ္နားလည္၍ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား တြင္ Professional Android Developer အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ လက္ေတြ႔ Applications မ်ားတည္ေဆာက္ သင္ၾကားေပးထားပါတယ္၊

Java Programming

Java Fundamental, Java Intermediate, Java Advanced, Sprint, Hibernate တို႔အျပင္ Java SE, Java EE တို႔ အား အေျခခံက စၿပီး လက္ေတြ႔ Projects မ်ား တည္ေဆက္ႏိုင္သည္ အထိ အေသးစိတ္ သင္ၾကားေပးထားပါတယ္၊၊

J2EE Web Development

Java Servlet, Java Server Page, Java Standard Tag Library, Spring framework ႏွင့္ Hibernate တို႔ အေၾကာင္း အေျခခံမွစ၍ ကိုယ္ပိုင္ Ecommerce Projects မ်ား ေရးႏိုင္သည္ အထိ ေလ့လာသြား ရမည္ ျဖစ္ပါသည္၊

Database Administration

Database Administrator အျဖစ္အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ Oracle Database အပါအ၀င္ Structure Query Languages မ်ားျဖစ္သည့္ MYSQL, SQL, SQLite တို႔အား အဆင့္ဆင့္ သင္ၾကားေပးထားပါတယ္၊

C++ Programming

သင္ခန္းစာ ျပဳလုပ္ေနဆဲ

Python Programming

သင္ခန္းစာ ျပဳလုပ္ေနဆဲ

Objective C Programming

သင္ခန္းစာ ျပဳလုပ္ေနဆဲ

C# Programming

သင္ခန္းစာ ျပဳလုပ္ေနဆဲ

Swift Programming

သင္ခန္းစာ ျပဳလုပ္ေနဆဲ